ماسک N95

ماسک N95: این نوع ماسک بر اساس تعریف حداقل ۹۵% ذرات موجود در هوا را تصفیه می نماید.