مایع ضدعفونی کننده الکلی

مایع ضدعفونی کننده الکلی:

حاوی حداقل ۷۰% الکل اتیلیک برای ضد عفونی دست و سطوح