چاپ و بسته بندی

صنعت چاپ که از اولین و قدیمی ترین ابزار نشر دانش و اطلاعات بشری بوده است امروزه با کمک ابزار دیجیتال جهش بزرگی نموده و بنگاه های اقتصادی نقش مهمی دارد. شاید با پیشرفت تبلت ها و اهمیت دیدگاه های زیست محیطی میزان استفاده کاغذ و به دنبال آن صنایع چاپی کاهش یابد ولی از اهمیت آن کاسته نخواهد شد. صنعت بسته بندی از دو دیدگاه قابل بررسی است ۱- نگاهی که آن را به عنوان محافظ و نگهدارنده محتوی داخلی می بینید. بدیهی است که بسته بندی می بایست شرایط نگهداری مناسبی از جمیع لحاظ برای محتوی خود ایجاد کند. ۲- نگاهی که آن را به عنوان معرف کالا می داند و شاخص برند کالا می باشد. در این دیدگاه بسته بندی از یک وسیله فیزیکی نگهداری کالا به یک وسیله تبلیغی و اطلاع رسانی بدل می شود که نقش موثری در بازاریابی و فروش کالا خواهد داشت.